U.S. Department of Veterans Affairs

Artikkel oversatt fra nettsidene til “National Center for PTSD”

 

Hva er PostTraumatic Stress Disorder (PTSD)

 

PTSD Fakta blad

 

Posttraumatisk Stress Disorder, eller PTSD er ett psykiatrisk syndrom som kan fremtre etter å ha hatt eller vært vitne til en livstruende hendelse som for eksempel militær kamp, natur katastrofer, terroristangrep, alvorlige ulykker eller voldelige angrep mot ens person som voldtekt. Personer som lider av PTSD gjenopplever ofte hendelsen gjennom mareritt og flashbacks, har søvnproblemer, og føler seg følelsesløse eller fremmedgjorte. Disse symptomene kan være alvorlige nok og vare lenge nok til å ha en alvorlig innvirkning på personens dagligliv.

 

PTSD kjennetegnes ved klare biologiske endringer så vel som psykiske symptomer. PTSD er komplisert av det faktum at det opptrer i forbindelse med relaterte syndromer som depresjon, misbruk av medikamenter, problemer med hukommelse og forståelse, samt andre problemer med fysisk og mental helse. Syndromet er også forbundet med personens manglende evne til å fungere i sosialt eller familieliv, inkludert ustabilitet i arbeidslivet, ekteskapsproblemer og skilsmisse/samlivsbrudd, familiekrangler og oppdragelsesproblemer.

 

Å forstå PTSD

 

PTSD er ikke ett ukjent syndrom. Det er skrevne beskrivelser av lignende symptomer som går tilbake til oldtiden, og det er klar dokumentasjon i den historiske medisinske litteraturen som begynner ved den Amerikanske Borgerkrigen, da PTSD lignende syndromer ble kjent som ”Da Costas Syndrom.” Det er særlig god beskrivelse av posttraumatisk stress symptomer i den medisinske dokumentasjonen av krigsveteraner fra Den Andre Verdenskrig og hos overlevende fra Holocaust.

 

Forskning og dokumentering av PTSD startet først etter Vietnam krigen. The National Vietnam Veterans Readjustment Study beregnet i 1988 at forekomsten av PTSD iden gruppen var 15.2% på den tiden og at 30% hadde hatt syndromet på ett eller annet tidspunkt etter hjemkomsten fra Vietnam.

 

 PTSD har i ettertid blitt funnet hos alle veterangrupper som har blitt studert, inkludert Den Andre verdenskrig, Korea krigen, og Persiske Gulf veteraner. Det er også funnet i FN styrker utplassert i andre krigsområder rundt om i verden. Det er store likheter mellom funnene av PTSD hos krigsveteraner i andre land. australske Vietnam veteraner har mange av de samme symptomene som amerikanske Vietnam veteraner har.

 

PTSD er ikke bare ett problem for krigsveteraner. Selv om det er unike kulturelle - og kjønns – baserte aspekter av syndromet, forekommer det både hos menn og kvinne, voksne og barn, vestlige og ikke vestlige kulturelle grupper, og i alle samfunnslag. En national studie av amerikanske sivile utført i 1995 antok at forekomsten av PTSD i befolkningen til enhver tid er 5% for menn og 10% for kvinner.

 

Hvordan oppstår PTSD?

 

De fleste mennesker som er utsatt for en traumatisk, stressende hendelse opplever noen av symptomene på PTSD i dagene og ukene etter hendelsen. Tilgjengelige data anslår at ca 8% av menn og 20% av kvinnene deretter utvikler PTSD, og omtrent 30% av disse utvikler en kronisk PTSD som følger dem livet ut.

 

Kronisk PTSD har gjerne perioder der symptomene øker i intensitet, fulgt av bedre perioder der man fungerer greit. Noen personer har symptomer som er stabile og alvorlige. Det finnes rapporter om eldre krigsveteraner som har hatt milde symptomer av PTSD gjennom hele livet, som opplever en merkbar økning i symptomene etter pensjon, alvorlig sykdom hos dem selv eller partnere, eller påminnelse om deres militære tjeneste (så som gjenforeninger eller mediedekning av minnemarkeringer for krigshendelser).

 

Hvordan er PTSD vurdert?

 

I senere år har en stor del av forskningen blitt rettet mot å utvikle og teste gode diagnostiseringsverktøy. Det er en generell tankegang at den beste måten å diagnostisere PTSD eller andre psykiatriske syndromer for den saks skyld er å kombinere resultater fra strukturerte intervjuer og spørsmålsskjemaer med fysiske vurderinger. En multi-metodisk måte hjelper med å sette fokus på at noen pasienter kan enten benekte eller overdrive sine symptomer.

 

Hvor vanlig er PTSD?

 

Ca 7.8 prosent av Amerikaner vil oppleve PTSD en eller annen gang i sitt livsløp, der kvinner (10.4%) har dobbelt så stor sannsynlighet som menn (5%) for å utvikle PTSD. Ca 3.6 prosent av alle Amerikanske voksne i aldersgruppen 18 – 54 år (5.2 millioner mennesker) har PTSD en eller annen gang i løpet av livet sitt. Dette representerer en liten del av de som har opplevd minst en traumatisk hendelse; 60.7% av menn og 51.2% av kvinnene rapporterer minst en traumatisk hendelse. Den traumatiske hendelsen som oftest forbindes med PTSD for menn er voldtekt, krigshandlinger, barnemishandling fysisk eller psykisk. Den mest vanlig traumatiske hendelsen for kvinnen er voldtekt, seksuelt misbruk, fysiske angrep, bli truet med våpen og fysisk barnemishandling.

 

Ca 30 prosent av menn og kvinner som har tilbrakt tid i krigssoner utvikler PTSD. I tillegg har 20 – 25 prosent hatt delvis PTSD på et eller annet tidspunkt i livene sine. Mer enn halvparten av alle mannlige Vietnam veteranene og nær halvparten av kvinnelige Vietnam veteraner har erfart ”alvorlige kliniske stressreaksjon symptomer”. PTSD har også blitt funnet hos veteraner fra Gulf – krigen, der man antar at tilfellene er så høyt som 8 prosent.

 

Hvem utvikler PTSD?

 

  1. De som utsettes for store, uforutsette, ukontrollerbare og intense stressende hendelser, seksuelle overgrep, ekte eller innbilt ansvar og følelse av å bli forrådt.
  2. Personer med sårbarhetsfaktorer som genetisk disposisjon, som i barndommen har vært utsatt for lengre traume, manglende funksjon sosialt, og gjentagende stressende hendelser i livet.
  3. Personer som har hatt større følelse av trussel eller fare, lidelse, opprørthet, terror, skrekk og frykt.
  4. Personer i ett sosialt miljø som fremmer skam, skyld, stigmatisering eller hat over seg selv.

 

Hva er konsekvensen forbundet med PTSD?

 

PTSD er forbundet med flere distinktive nevrobiologiske og fysiologiske endringer. PTSD kan bli forbundent med stabile nevrobilogiske endringer i både sentral og autonmiske nervesystemet, så som endrede hjernebølge aktivitet, krympet hippocampus[1] og abnormal aktivisering av amygdala (Hjernens senter for følelser). Både hippocampus og amygdala er involvert i behandling og integrering av minner. Amygdala er også funnet å være involvert i koordineringen av kroppens reaksjon på frykt.

 

Psykofysiologiske endringer forbundet med PTSD inkluderer hyperaktivitet av nervesenteret for sympati, økt sensitivitet for skvettenhet, og søvn problemer.

 

Personer med PTSD ser ut til å ha abnormale nivåer av nøkkelhormoner involvert med kroppens respons til stress. Skjoldbrukskjertelen funksjonen ser også ut til å være forsterket hos personer med PTSD. Noen studier har vist cortisolnivået (stress hormon i kroppen) hos personer med PTSD er lavere enn normalt og at nivåene for epinephrine og norepinephrine er høyere enn normalt (Adrenalinnivået). Personer med PTSD fortsetter også å produsere unormalt høye verdier av naturlige opiater etter ett traume har sluttet. Ett viktig funn er at de nevrohormonelle endringene som er funnet ved PTSD er forskjellig fra, og faktisk motsatt av dem som sees ved alvorlige depresjoner. Den distinktive profilen forbundet med PTSD er også sett hos personer som har både PTSD og depresjoner.

 

PTSD er forbundet med den sannsynlighet av samtidige psykiske lidelser. I en stor undersøkelse fant man at 88 prosent av menn og 79 prosent av kvinner med PTSD hadde kjennetegn for andre psykiske lidelser i tillegg. De samtidige lidelsene som var mest vanlig for menn med PTSD var alkohol misbruk eller avhengighet (51.9 prosent), alvorlige depresjoner (47.9 prosent), og narkotika misbruk og avhengighet (34.5 prosent). Lidelsene for kvinner mest vanlig sammen med PTSD var alvorlige depresjoner (48.5 prosent), enkle fobier (29 prosent), sosiale fobier (28.4 prosent), og alkohol misbruk/avhengighet (27.9 prosent).

 

PTSD har også en stor innflytelse på psykososiale funksjoner, uavhengig av sammenfølgende lidelser. For eksempel, Vietnam veteraner med PTSD viste seg å ha alvorlige og vedvarende problemer i dagliglivet, disse inkluderte familiære problemer og andre mellommenneskelige forhold, problemer i arbeidslivet og involvering i kriminelle handlinger.

 

Hodepine, fordøyelsesbesvær, immunsvikt, svimmelhet, brystsmerter, og ubehag i andre deler av kroppen er vanlig hos personer med PTSD. Leger behandler ofte disse symptomene uten å være klare over at de stammer fra PTSD.

 

Hvordan behandles PTSD?

 

PTSD er behandlet med en variert form av psykoterapi og medikamentterapi. Det finnes ingen definitiv god behandling, og ingen kur, men noen behandlingsformer viser seg å være ganske lovende, spesielt kognitiv-behavioral terapi, gruppe terapi og terapi der personen gjenopplever traumet gjentatte ganger under kontrollerte omgivelser, og på den måten hjelpe han/henne å jobbe seg gjennom traumet. Undersøkelser har også vist at medisinering letter symptomer på depresjoner og redsel og hjelper med søvnproblemene. Det mest brukte medisinbehandlingen for PTSD er Prozac og Zoloft.

For tiden ser det ut til at kognitiv-behavioral terapi er noe mer effektivt enn medikamentell behandling. Allikevel vil det være for tidlig å si at medikamentell terapi er mindre effektiv over tid siden denne formen for terapi er på ett veldig tidlig stadium. Medikamentell behandling virker å være effektiv for noen og letter problemene for mange flere. I tillegg har nylige funn på de biologiske endringen forbundet med PTSD gitt ny giv til forskning på medikamenter som går direkte på disse endringene, som igjen kan lede til at en mindre økning i disse endringene.