PTSD og yrkessykdom

PTSD - RessurssidePTSD og yrkessykdom


Dersom det kan stadfestes at sykdommen skyldes

skade ervervet under et arbeidsforhold, vil den skadelidde kunne få sykdommen godkjent som yrkessykdom.  Det er derfor viktig å få arbeidsgiver, evt. selv etter samråd med lege, til å melde saken inn til NAV så raskt som mulig etter at diagnosen er stilt.  Det samme gjelder ovenfor forsikringsselskap hvor arbeidsgiver har sin yrkesskadeforsikring for sine ansatte.Posttraumatiske stresslidelser i arbeidslivet