Symptomer

PTSD - Ressursside

Symptomer på PTSD


Når symptomene på PTSD melder seg, er som beskrevet ovenfor, avhengig av graden av den/de traumatiske hendelsene en har vært utsatt for, egen evne til stressherding og mulighetene en har hatt til å bearbeide traumene i etterkant.  Symptomene som er med på å diagnostisere sykdommen, er som følger:


1.  Gjenopplevelse


Den traumatiske hendelse skal stadig gjenoppleves på minst én av følgende måter:

 • Gjentatte og invaderende plagsomme erindringer av hendelsen
 • Gjentatte plagsomme drømmer om hendelsen.
 • Plutselige handlinger eller følelser av at den traumatiske hendelse skjer igjen (gjenopplevelse av erfaringen, illusjoner, hallusinasjoner og dissosierte flashback-episoder).
 • Intense psykiske plager ved eksponering for hendelser som symboliserer eller ligner et aspekt ved den traumatiske hendelse, som årsdager for hendelsen.

 

2. Unngåelsesatferd og innsnevret følelsesliv


Minst tre av de syv symptomene nedenunder må være gjeldende for            diagnostisering

1.      Anstrengelser for å unngå tanker og følelser knyttet til traumet


2.      Anstrengelser for å unngå aktiviteter eller situasjoner som fører til erindringer av hendelsen.


3.      Manglende evne til å huske et viktig aspekt ved traumet (psykogen amnesi).


4.      Markert mindre interesse for viktige aktiviteter.


5.      Følelse av å være fremmed, distansert fra andre  Følelse av emosjonell nummenhet.


6.      Innskrenket følelsesliv, f eks manglende evne til glede, kjærlighet , sinne eller sorg.


7.      Følelse av forkortet fremtid, forventer ikke karriere, ekteskap, barn etc.


Et forflatet følelsesliv akselererer ofte den onde sirkelen med isolasjon ytterligere, og forsterker symptomene under punkt 2.  Enkelte kan reagere med utagerende atferd, oppsøke farefulle situasjoner o.l. i håp om at dette skal få de til å føle igjen.  Mangelen på kontakt med følelsene, kan i verste fall føre til samlivsbrudd.  Partneren kan lett få inntrykk av at den PTSD rammede, ikke bryr seg om en lenger, mens den skadede lider av skyldfølelse og frustrasjon over ikke å klare å gi partneren det en så gjerne skulle ønske å uttrykke.  Det er derfor vanlig at PTSD-rammede skyver selv sine nærmeste fra seg.


Følelsesløsheten, er en forsvarsmekanisme som beskytter den PTSD-rammede mot den uutholdelige smerten traumene har bragt inn i livet hans/hennes.


Den skadede opplever gjerne at persepsjoner blir forvrengt og gir utslag som:


Endret tidsoppfattelse :

 • Opplevelse av uvirkelighet (at en ikke er en del av omverdenen, eller har tilhørighet noe sted)
 • Følelse av at en observerer omverdene ute av kroppen (robotlignende tilstand
 • Ukritisk vurderingsevne
 • Initativløshet og manglende tro på framtiden (karriere, familie osv.)
 • Ubesluttsomhet
 • Dissosiasjon: for å skåne seg selv forblir de traumatiske minnene fragmenterte og uintegrerte og holdes fra hverandre. Dette er en form for overlevelsesstrategi, når man ikke har mulighet til ytre hjelp under og etter de traumatiske hendelsene. Dissosiasjon kan inndeles i tre grupper, primær-, sekundær, og tertiær-dissosiasjon.


 • Primær dissosiasjon: personen klarer ikke/har ikke mulighet til å flykte fra den farlige situasjonen.  Språket kobles ut og hendelsen fragmenteres.
 • Sekundær dissosiasjon: Finner sted når en person utsettes for gjentatte traumatiske opplevelser.  Den rammede reagerer ved å splitte selvet i en observerende og en opplevende del.
 • Tertiær dissosiasjon: Oppstår ved gjentatte traumer i nære relasjoner.  Den traumatiserte mestrer situasjonen ved å etablere flere personligheter. Det oppstår en konflikt mellom behovet for å beskytte seg mot fare og evnen til å knytte personlige relasjoner til mennesker rundt en. Dette er den alvorligste graden av dissosiasjon og krever langvarig og profesjonell behandling.


3. Hyperaktivering - økt spenningstilstand


Stadige symptomer og tegn på øket aktivering (arousal) ved å ha minst to av de følgende symptomer.  Årsaken til disse problemene er at kroppen er i konstant beredskap for fare.  Disse symptomene vil være gjeldende så lenge den skadede bruker alle sine krefter på å holde følelsene under lokk og ikke er under profesjonell behandling.


 • Innsovningsvansker eller avbrutt søvn
 • Irritabilitet eller agressivitet
 • Konsentrasjonsproblemer
 • Øket årvåkenhet, på vakt-holdning
 • Overdreven skvettenhet
 • Fysiologisk reaktivitet ved eksponering for hendelser som symboliserer eller ligner et aspekt ved den traumatiske hendelsen.
 • Angst, uro og/eller depresjon

Det er et kriterium at syptomene under hovedpunkt 1-3, har vært gjeldende i minst en måned, for at PTSD diagnosen skal kunne stilles.


PTSD kan være en alvorlig psykisk lidelse, alt etter graden av symptomer, og krever profesjonell behandling.  Se egen side for de ulike behandlingsmetoder som benyttes.